V  rámci vyhlášených památných stromů je 37 solitérů, 1 skupina stromů a  3 aleje, ve  kterých se nachází většina jedinců. Druhově se jedná jen o  5 druhů dřevin – výrazně převažují duby letní, dále jsou zastoupeny lípy srdčité, ojediněle buk lesní, hrušeň obecná a  jilm vaz. Rozměry památných stromů v  CHKO Třeboňsko jsou úctyhodné; několik nejmohutnějších jedinců má obvod kmene ve  výšce 130 cm nad zemí větší než 7 m (celkem 7 stromů), o něco početněji jsou zastoupení jedinci s  obvodem mezi 6–7 m (celkem 17 stromů) a  poměrně časté je zastoupení jedinců s  obvodem mezi 5–6 m (65 stromů).

Na  území CHKO Třeboňsko je vyhlášeno celkem 206 ks památných stromů v  41 položkách vedených v  Ústředním seznamu ochrany přírody