Terénní stanice Hajnice  

Hlavní náplní práce se školní mládeží (mimo DPT) jsou pro Správu Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko akce na terénní stanici Hajnice. Většina škol v  regionu má návštěvu Hajnice a  EVVO program ve  školních vzdělávacích programech (nejčastěji pro 4. a 5. ročníky). Časté jsou i  opakované návštěvy stejné třídy, protože okolí Hajnice umožňuje po konzultacích s  pedagogy pokaždé zaměření na  odlišné jevy (rašeliniště, rybníky, lesy, skalní útvary…).

Pro území CHKO zpracováváme s  dalšími partnery tzv. koncepci práce s  návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v  CHKO z  hlediska zranitelnosti a  negativních projevů návštěvnosti a  stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Koncepce práce s  návštěvnickou veřejností v  CHKO Třeboňsko

1 - Analytická část

2 - Plánovací část

3 - Aplikační část

4 - Limity - Mapa

5 - Dotazník - průzkumy návštěníků

Monitoring návštěvnosti

Od poloviny roku 2014 provádíme monitoring návštěvnosti. V  prvním roce byly sčítače umístěny na  NS Červené blato, k  řece Lužnici u  Majdaleny a na  přístupové cesty k  Rozvodí (Dlouhý most, Novořecká hráz, cesta od  parkoviště), tedy v  jedné z  nejcenějších oblastí Třeboňska NPR Stará a  Nová řeka. Po  zjistění základních dat byly v  dalších letech přemisťovány na  jiná exponovaná místa – hráze rybníků Opatovického a Rožmberka, oblast Nadějské rybniční soustavy nebo na  NS Okolo Třeboně poblíž kaple Sv. Víta. Data slouží k  dalšímu zpracování. Posloužila např. při  tvorbě Koncepce práce s  návštěvnickou veřejností. Ukázala překvapivě vysokou návštěvnost  NS Červené blato (10 000 lidí ročně), obrovskou převahu cyklistů i  na  pěších trasách KČT, zachytila také chování návštěvníků během epidemiologických opatření, která ale narušila sledování dlouhodobých trendů. V  současné době jsme proto ponechali pro kontrolu aktivní pouze jeden bod v  NPR Stará a Nová řeka. V  dalších letech by monitoring návštěvnosti měl být obnoven, aby posloužil jako podklad při spolupráci s  odvětvím cestovního ruchu. 

Ukázky z výstupů na  sčítači v  NPR Stará a  Nová řeka.