Pro  zajištění účinné a  především systematické ochrany krajinného rázu na  území CHKO Třeboňsko je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky AOPK ČR, správy CHKO XY, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na  území CHKO Třeboňsko.  Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Třeboňsko na  území chráněných krajinných oblastí učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o  změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k  odstranění stavby či k  provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k  nakládání s  vodami a  k  vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o  stavby v  zastavěném území obce ve  čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v  zastavěném území města nebo obce, které se nachází na  území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.  

Preventivní hodnocení krajinného rázu