Chci povolit hromadnou kulturní či sportovní akci ve zvláště chráněném území

V řadě zvláště chráněných území jsou zakázány či limitovány kulturní a sportovní akce. Omezení jsou následující:

Národní přírodní rezervace (NPR) – zákaz jakýchkoliv vstupů mimo vyznačené cesty, dále zákaz horolezení, létání na padácích a závěsných kluzácích a jízdy na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená.
Chráněná krajinná oblast (CHKO) – v 1. a 2. zóně zákaz pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená, na celém území CHKO zákaz pořádat automobilové a motocyklové soutěže, zákaz zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená.
Národní park (NP) – zákaz pořádat nebo organizovat sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce, jízdy na kolech a koních mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená, provozovat horolezeckou činnost, splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo místa vyhrazená  a odstraňovat odpady mimo místa vyhrazená, a to mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy ​​​​​​obcí.
Ostatní zvláště chráněná území (národní přírodní památky (NPP), přírodní památky (PP) a přírodní rezervace (PR)) – zpravidla bez zákazu, pokud nedochází k překryvu s územím se zákazem, nicméně uplatní se obecné limity zákazu území poškodit a způsobit v něm změny.

Je také třeba upozornit na omezení vjezdů a setrvávání motorových vozidel, které se může týkat doprovodných vozidel potřebných k pořádání akce, případně na omezení rozdělávání ohňů a zneškodňování odpadů uvnitř zvláště chráněných území.

V některých zvláště chráněných územích může být omezení pořádání kulturních či sportovních akcí dáno v bližších ochranných podmínkách v příslušném vyhlašovacím předpisu. Tuto informaci naleznete prostřednictvím vyhledávání vyhlašovací dokumentace daného území v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody. Taková omezení platí např. v CHKO Broumovsko nebo Kokořínsko – Máchův kraj.

V případě, že se Váš záměr nachází v evropsky významné lokalitě či ptačí oblasti, budete ho nejprve muset předložit ke stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen "ZOPK"), kde bude posouzeno, zda Váš záměr může mít významný vliv na předměty ochrany těchto území.

Co potřebuji?

Výjimku ze zákonných zákazů v dotčeném zvláště chráněném území dle § 43 odst. 1 ZOPK, či případně souhlas s činností vymezenou v bližších ochranných podmínkách dle § 44 odst. 4 ZOPK.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných územích (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem mimo národní parky a vojenské újezdy.

V ostatních územích najdete detailnější informace na Portálu občana:

  • Služba S366 - Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněném území
  • Služba S7512 - Souhlas k činnostem a zásahům podle zákona a podle bližších ochranných podmínek zvláště chráněného území

Až budete mít základní představu o akci, domluvte si schůzku na příslušném pracovišti orgánu ochrany přírody.

Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněné území ČR mimo níže uvedené AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP a jejich ochranná pásma (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma a mimo PUOS1) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy AOPK ČR na celém území ČR (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků).

Při osobním předjednání se dozvíte, zda (případně za jakých podmínek) bude možné akci uskutečnit. Podle výsledků předjednání je pak třeba naplánovat detaily akce a případně včas požádat o povolení výjimky či vydání souhlasu.

Náležitosti žádosti

Výjimku či souhlas vydává AOPK ČR pouze na žádost. V žádosti musí být uvedeno:

  • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
  • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
  • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
  • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (výjimka dle § 43 odst. 1 ZOPK, souhlas dle § 44 odst. 4 ZOPK),
  • musí v ní být dostatečně specifikován záměr (lokalita či trasa, termín, délka, počet účastníků, zázemí, doprovodné aktivity apod.),
  • váš podpis.

Dokumenty

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.

U akcí většího rozsahu (například zasahujících do více ZCHÚ) bude vlastní povolení výjimky či udělení souhlasu pravděpodobně trvat déle než 30 dní. Doporučujeme neformální projednání záměru alespoň 6 měsíců před termínem konání, aby byl dostatečný prostor pro diskuzi o všech jeho náležitostech. Přijde-li oficiální žádost 30 dnů před termínem konání, je vysoká pravděpodobnost, že správní řízení o žádosti nestihne proběhnout a realizace takové akce by pak byla nepovolenou činností.

V průběhu a po skončení akce

Je pravděpodobné, že při větších akcích se na místě objeví pracovník úřadu nebo strážce přírody. Důvodem je kontrola dodržování dohodnutých či stanovených podmínek a sledování vlivů na prostředí, zda vše probíhá dle předpokladů. Pokud se něco vyvíjí jinak, než bylo předpokládáno, buďte připravení improvizovat a zajistit i tak průběh akce beze škod na prostředí.

Po skončení akce je samozřejmostí uvedení celého prostoru konání akce do původního stavu, pokud to jde, nebo pokud nebylo požadováno něco jiného. Pochopitelně následky typu polehlé trávy není třeba řešit, naopak úklid všech odpadků je neoddiskutovatelný.

Jakékoli škody zapříčiněné konáním akce je třeba nahradit. K případným nedostatkům bude přihlédnuto při případném dalším povolování obdobných akcí v budoucnu.

Vysvětlivky:

1 Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu