null listonozi-na-trebonsku

Listonozi letní na Třeboňsku

26. 6. 2024

Po dlouhé době potvrzen výskyt listonoha letního na Třeboňsku.

 

Velcí lupenonožci jsou starobylou skupinou živočichů, jež přežila až do současnosti a během evoluce se změnila jen velmi málo. Proto se pro tyto korýše často používá označení „živoucí fosilie“. Např. Listonoh letní (Triops cancriformis) byl nalezen ve vrstvách datovaných na 220 miliónů let (trias), a je proto některými autory považován za evolučně nejstaršího žijícího živočicha na světě vůbec. Na území Čech je v současnosti recentních lokalit mimo vojenské prostory naprosté minimum. Je fascinující, že se listonoh letní na Třeboňsku v letošním roce po dlouhé době opět na jedné lokalitě v prostoru starých sádek objevil.
Listonozi obývají zcela holé, méně často řídce zarostlé kaluže a periodicky zatopené deprese s jílovitým (řidčeji písčitým) nebo bahnitým dnem. Využívané biotopy bývají zpravidla plně osluněné, jen zřídkakdy se nacházejí při okraji nebo dokonce uvnitř lesa. Živí se bentickou potravou živočišného i rostlinného původu. Populace listonohů jsou často velmi početné (stovky až tisíce jedinců podle velikosti tůně). Intenzivní rytí listonohů ve dně způsobuje silné zakalení vodních stanovišť. Ve zkalených loužích zjistíme snadno jejich přítomnost podle exuvií, které plavou u hladiny a nezřídka jsou působením větru nashromážděny na jednom místě.


Ing. Jiří Neudert

Listonoh letní, foto Ing. Jiří Neudert

Listonoh letní, foto Ing. Jiří Neudert.

Listonoh letní.

Listonoh letní, foto Ing. Jiří Neudert.

Listonoh letní.

Listonoh letní, foto Ing. Jiří Neudert.

Listonoh letní.